محل تبلیغات شما
علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریهدیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم ماگیران به نقل از سرمایه بدون دلیل، مجوز نشریه ما را لغو کرده اند.» این را علیرضا صرافی، مدیر مسوول نشریه دیلماج» که به تازگی توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، می گوید. صرافی به نامه ای که یکم مهرماه سال جاری از طرف هیات نظارت بر مطبوعات به دستش رسیده اشاره می کند: در این نامه به مصوبه جلسه ای در هیات نظارت بر مطبوعات اشاره شده که من در آن جا حضور نداشته و فرصت دفاع نداشته

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

لغو ,امتیاز ,علیرضا ,نظارت ,مطبوعات ,هیات ,بر مطبوعات ,لغو امتیاز ,نظارت بر ,هیات نظارت ,امتیاز شدیم ,علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریهدیلماج»

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اتوباربری رباط‌کریم فرهنگیان دل واژه ها اولین مرکز مشاوره وخدمات مامایی دانش کهن